0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Czech Republic
Pro League
Pavel Gireth
۲
۳
Tomas Prosa
Finished
۱۹:۳۰
Ondrej Baly
۰
۳
Miloslav Lubas
Finished
۱۱:۰۰
Milan Smrcek
۱
۳
Lukas Malek
Finished
۱۴:۳۰
Ondrej Svoboda
۲
۳
Milan Travnik
Finished
۱۵:۳۰
Stanislav Mazanek
۳
۲
Vladimir Kubat
Finished
۱۷:۰۰
Jaromir Kanok
۲
۳
Michal Vedmoch
Finished
۱۸:۰۰
Michal Jezek
۰
۳
Turek Tomas
Finished
۱۹:۳۰
Adolf Huttl
۰
۳
Petr Jochym
Finished
۰۱:۳۰
Tomas Ogrocki
۳
۱
Libor Jemelka
Finished
۰۲:۰۰
Michal Regner
۰
۳
Marek Sedlak
Finished
۰۶:۳۰
Vladimir Cermak
۰
۳
Richard Krejci
Finished
۱۴:۰۰
Darin Kryl
۲
۳
Jaromir Kanok
Finished
۱۵:۰۰
Jaroslav Strnad 1961
۳
۲
Vladimir Kubat
Finished
۱۵:۰۰
Milan Travnik
۳
۲
Jaroslav Dorazka
Finished
۱۵:۰۰
Miroslav Vaclavik
۳
۰
Oskar Spacek
Finished
۰۰:۰۰
Petr Jochym
۲
۳
Adolf Huttl
Finished
۰۱:۰۰
Miroslav Vaclavik
۳
۱
Oskar Spacek
Finished
۰۲:۰۰
Martin Sobisek
۳
۲
Marek Sedlak
Finished
۰۲:۳۰
Ondrej Svacha
۳
۰
Martin Sobisek
Finished
۰۷:۰۰
Jiri Babinek
۳
۱
Jan Volhejn
Finished
۱۲:۰۰
Dalimil Machander
۲
۳
Radek Sedlacek
Finished
۱۲:۰۰
Miloslav Lubas
۲
۳
Tomas Regner
Finished
۱۲:۰۰
Tomas Regner
۱
۳
Ondrej Baly
Finished
۱۲:۳۰
Daniel Branny
۳
۲
Dalimil Machander
Finished
۱۳:۰۰
Pavel Sprynar
۲
۳
Miloslav Lubas
Finished
۱۳:۰۰
Oldrich Lzicar
۲
۳
Ondrej Svoboda
Finished
۱۴:۳۰
Ladislav Janousek
۱
۳
Plachy Jiri
Finished
۱۵:۰۰
Lukas Malek
۰
۳
Ladislav Janousek
Finished
۱۵:۳۰
Plachy Jiri
۳
۰
Milan Smrcek
Finished
۱۶:۰۰
Jaromir Kanok
۳
۱
Michal Vedmoch
Finished
۱۶:۰۰
Oldrich Lzicar
۳
۲
Ondrej Svoboda
Finished
۱۷:۳۰
Jan Kanera
۲
۳
Pavel Gireth
Finished
۱۸:۳۰
Petr Zivny
۲
۲
Ladislav Vosyka
Finished
۱۸:۳۰
Jan Smolik
۳
۲
Jan Ruzicka
Finished
۱۹:۰۰
Josef Fuchs
۳
۰
Miloslav Kotil
Finished
۰۰:۰۰
Miloslav Kotil
۱
۳
Milan Fikar
Finished
۰۰:۳۰
Oskar Spacek
۳
۰
Martin Bohac
Finished
۰۰:۳۰
Jaroslav Prokupek
۱
۳
Jakub Tazler
Finished
۰۱:۰۰
Ondrej Kucirek
۲
۳
Tomas Janata
Finished
۰۵:۰۰
Tibor Kolenic
۲
۳
Pavel Kulhanek
Finished
۰۵:۳۰
Michal Regner
۳
۱
Martin Sobisek
Finished
۰۵:۳۰
Tomas Janata
۲
۳
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۶:۰۰
Rotislav Hasmanda
۳
۱
Pavel Kulhanek
Finished
۰۷:۰۰
Rotislav Hasmanda
۱
۳
Tomas Janata
Finished
۰۸:۰۰
Tomas Regner
۳
۰
Pavel Sprynar
Finished
۱۰:۳۰
Jan Volhejn
۳
۲
Tomas Bartik
Finished
۱۰:۳۰
Michal Zobac
۳
۲
Jiri Babinek
Finished
۱۱:۰۰
Tomas Bartik
۱
۳
Michal Zobac
Finished
۱۱:۳۰
Vladimir Havlicek
۲
۳
Richard Krejci
Finished
۱۲:۳۰
Ondrej Baly
۳
۲
Pavel Sprynar
Finished
۱۳:۳۸
Daniel Branny
۳
۱
Radek Sedlacek
Finished
۱۴:۰۰
Jiri Babinek
۱
۳
Michal Zobac
Finished
۱۴:۰۰
Michal Vedmoch
۳
۰
Zbynek Zientek
Finished
۱۴:۳۰
Oldrich Lzicar
۱
۳
Milan Travnik
Finished
۱۶:۳۰
Petr Serak
۳
۱
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۱۶:۳۰
Milan Smrcek
۳
۰
Ladislav Janousek
Finished
۱۶:۳۰
Milan Travnik
۱
۳
Jaroslav Dorazka
Finished
۱۸:۰۰
Jakub Tazler
۱
۳
Patrik Pycha
Finished
۰۰:۰۰
Adolf Huttl
۳
۱
Tomas Ogrocki
Finished
۰۰:۰۰
Rotislav Hasmanda
۳
۰
Tibor Kolenic
Finished
۰۴:۳۰
Marek Sedlak
۲
۳
Robin Pacha
Finished
۰۵:۰۰
Vladimir Havlicek
۲
۳
Josef Belovsky
Finished
۱۰:۳۰
Radek Sedlacek
۰
۳
Daniel Branny
Finished
۱۰:۳۰
Richard Krejci
۱
۳
Vladimir Cermak
Finished
۱۱:۰۰
Plachy Jiri
۳
۰
Milan Smrcek
Finished
۱۸:۰۰
Stanislav Mazanek
۱
۳
Petr Serak
Finished
۱۸:۰۴
Rostislav Niezgoda
۳
۱
Jiri Novotny
Finished
۱۸:۳۰
Tomas Prosa
۲
۳
Tomas Postelt
Finished
۱۹:۰۰
Turek Tomas
۳
۱
Radek Rose
Finished
۱۹:۰۰
Filip Sikora
۳
۱
Jan Dzida
Finished
۱۹:۰۰
Jiri Novotny
۳
۱
Filip Sikora
Finished
۱۹:۳۰
Ladislav Vosyka
۰
۳
Jan Smolik
Finished
۱۹:۳۰
Jan Dzida
۲
۰
Rostislav Niezgoda
inprogress
۲۰:۰۰
Tibor Kolenic
۳
۰
Ondrej Kucirek
Finished
۰۶:۳۰
Jan Ruzicka
۱
۲
Petr Zivny
inprogress
۲۰:۰۰
Tomas Ogrocki
۳
۰
Libor Jemelka
Finished
۰۰:۳۰
Patrik Pycha
۳
۰
Radim Pavelka
Finished
۰۰:۳۰
Petr Machovec
۲
۳
Josef Fuchs
Finished
۰۱:۰۰
Ales Nemec
۰
۳
Miroslav Vaclavik
Finished
۰۱:۰۰
Petr Machovec
۲
۳
Miloslav Kotil
Finished
۰۱:۳۰
Jaroslav Prokupek
۰
۳
Patrik Pycha
Finished
۰۲:۰۰
Josef Fuchs
۰
۳
Milan Fikar
Finished
۰۲:۰۰
Pavel Kulhanek
۱
۳
Ondrej Kucirek
Finished
۰۲:۳۰
Robin Pacha
۱
۳
Michal Regner
Finished
۰۳:۰۰
Tomas Janata
۲
۳
Tibor Kolenic
Finished
۰۳:۰۰
Marek Sedlak
۲
۳
Ondrej Svacha
Finished
۰۳:۳۰
Ondrej Kucirek
۲
۳
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۳:۳۰
Martin Sobisek
۳
۱
Robin Pacha
Finished
۰۴:۰۰
Pavel Kulhanek
۰
۳
Tomas Janata
Finished
۰۴:۰۰
Ondrej Svacha
۰
۳
Michal Regner
Finished
۰۴:۳۰
Robin Pacha
۰
۳
Ondrej Svacha
Finished
۰۶:۰۰
Tibor Kolenic
۳
۰
Ondrej Kucirek
Finished
۰۷:۳۰
Ondrej Svacha
۳
۰
Michal Regner
Finished
۰۸:۰۰
Petr Chlad
۰
۳
Dalimil Machander
Finished
۱۱:۰۰
Daniel Branny
۲
۳
Petr Chlad
Finished
۱۱:۳۰
Pavel Sprynar
۱
۳
Ondrej Baly
Finished
۱۱:۳۰
Josef Belovsky
۱
۳
Richard Krejci
Finished
۱۱:۳۰
Vladimir Cermak
۳
۲
Vladimir Havlicek
Finished
۱۲:۰۰
Radek Sedlacek
۳
۱
Petr Chlad
Finished
۱۲:۳۰
Jan Volhejn
۳
۲
Michal Zobac
Finished
۱۲:۳۰
Tomas Bartik
۰
۳
Jiri Babinek
Finished
۱۳:۰۰
Josef Belovsky
۰
۳
Vladimir Cermak
Finished
۱۳:۰۰
Jan Volhejn
۱
۳
Tomas Bartik
Finished
۱۳:۳۰
Josef Belovsky
۳
۱
Vladimir Havlicek
Finished
۱۳:۳۰
Miloslav Lubas
۳
۱
Tomas Regner
Finished
۱۴:۰۰
Petr Serak
۲
۳
Stanislav Mazanek
Finished
۱۴:۳۰
Stanislav Mazanek
۳
۱
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۱۵:۳۰
Zbynek Zientek
۱
۳
Darin Kryl
Finished
۱۵:۳۰
Jaroslav Dorazka
۱
۳
Oldrich Lzicar
Finished
۱۶:۰۰
Vladimir Kubat
۰
۳
Petr Serak
Finished
۱۶:۰۰
Michal Vedmoch
۳
۱
Darin Kryl
Finished
۱۶:۳۰
Lukas Malek
۰
۳
Plachy Jiri
Finished
۱۷:۰۰
Zbynek Zientek
۲
۳
Jaromir Kanok
Finished
۱۷:۰۰
Ondrej Svoboda
۰
۳
Jaroslav Dorazka
Finished
۱۷:۰۰
Tomas Postelt
۱
۲
Jan Kanera
inprogress
۲۰:۰۰
Radek Rose
۳
۰
Michal Zahradka
Finished
۲۰:۰۰
Petr Zivny
-
-
Jan Smolik
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Rostislav Niezgoda
-
-
Filip Sikora
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Michal Jezek
-
-
Radek Rose
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
Ladislav Vosyka
-
-
Jan Ruzicka
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
Jiri Novotny
-
-
Jan Dzida
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
Pavel Gireth
-
-
Tomas Postelt
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
Germany
Challenger Series
Daniel Rinderer
۱
۳
Carlo Rossi
Finished
۱۸:۲۰
Miguel Nunez
۳
۲
Rodrigo Hidalgo
Finished
۱۱:۰۰
Akito Itagaki
۱
۳
Carlo Rossi
Finished
۱۴:۲۰
Benjamin Fruchart
۱
۳
Haruki Harada
Finished
۱۷:۴۰
Daniel Rinderer
۰
۳
Haruki Harada
Finished
۱۵:۰۰
Miguel Nunez
۳
۱
Akito Itagaki
Finished
۱۶:۲۰
Haruki Harada
۱
۲
Rodrigo Hidalgo
inprogress
۱۹:۴۰
Daniel Rinderer
۲
۳
Benjamin Fruchart
Finished
۱۳:۰۰
Benjamin Fruchart
۳
۰
Rodrigo Hidalgo
Finished
۱۵:۴۰
Benjamin Fruchart
-
-
Carlo Rossi
بازی شروع نشده است
۲۰:۲۰
Miguel Nunez
-
-
Daniel Rinderer
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
Russia
Liga Pro
Igor Mihaylov
۳
۱
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۰:۴۵
Evgeny Anisimov
۳
۱
Roman Zelenskii
Finished
۰۱:۳۰
Oleg Butorin
۲
۳
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۰:۱۵
Anton Skoblov
۲
۳
Andrey Yakovlev
Finished
۱۶:۳۰
Yuri Gavrilov
۳
۱
Konstantin Olshakov
Finished
۱۳:۴۵
Sergei Chekanov
۰
۳
Oleg Borisovich Manuylov
Finished
۰۸:۳۰
Konstantin Olshakov
۱
۳
Egor Karabanov
Finished
۱۴:۱۵
Dmitry Bogdanov
۲
۳
Aleksandr Rybalkin
Finished
۱۶:۴۵
Ivan Bukhtiyarov
۳
۱
Evgeny Kalashnikov
Finished
۱۷:۴۵
Anton Skoblov
۳
۲
Sergey Lanin
Finished
۱۸:۳۰
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
۲
۳
Aleksandr Rybalkin
Finished
۱۸:۴۵
Viktor Kochergin
۳
۲
Vladimir Zhigalov
Finished
۰۸:۳۰
Pavel Semeshin
۲
۳
Oleg Butorin
Finished
۰۹:۴۵
Evgeny Glazun
۱
۳
Bazilevsky Vitaly
Finished
۱۰:۱۵
Yuriy Fedotov
۳
۲
Aleksey Lobanov
Finished
۱۳:۴۵
Aleksey Lobanov
۳
۱
Sergey Gushchin
Finished
۱۴:۱۵
Igor Meteleshko
۳
۰
Gennady Karpovkin
Finished
۰۹:۰۰
Evgenii Plotnikov
۳
۰
Viktor Kochergin
Finished
۰۹:۰۰
Egor Karabanov
۳
۱
Yuri Gavrilov
Finished
۱۲:۴۵
Daniil Mikheev
۰
۳
Lopatin Sergey
Finished
۱۴:۰۰
Alexander Klavdenkov
۳
۲
Yuri Gavrilov
Finished
۱۴:۴۵
Ivan Stepanov
۳
۱
Sergey Muslikov
Finished
۱۶:۰۰
Evgeny Kalashnikov
۳
۱
Artem Tsitselsky
Finished
۱۶:۱۵
Igor Mihaylov
۰
۳
Dmitry Bogdanov
Finished
۱۸:۱۵
Dmitry Krivonos
۳
۱
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۲:۰۰
Dmitry Krivonos
۳
۱
Evgeny Anisimov
Finished
۰۴:۳۰
Ivan Lednev
۲
۳
Yaroslav Troyanov
Finished
۰۹:۱۵
Mikhail Margolin
۳
۲
Vadim Putilovsky
Finished
۱۳:۳۰
Vadim Putilovsky
۱
۳
Armen Pomazkov
Finished
۱۴:۰۰
Konstantin Bystrushkin
۳
۱
Daniil Mikheev
Finished
۱۵:۰۰
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
۲
۳
Dmitry Bogdanov
Finished
۱۷:۱۵
Andrey Yakovlev
۱
۳
Oleg Moshnikov
Finished
۱۹:۰۰
Roman Zelenskii
۱
۳
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۰:۳۰
Yaroslav Troyanov
۳
۰
Pavel Semeshin
Finished
۰۸:۴۵
Vladislav Chakhur
۰
۳
Bazilevsky Vitaly
Finished
۰۹:۱۵
Vladimir Zhigalov
۱
۳
Aleksandr Kuzmin
Finished
۰۹:۳۰
Oleg Borisovich Manuylov
۰
۳
Igor Meteleshko
Finished
۰۹:۳۰
Ivan Lednev
۰
۳
Pavel Semeshin
Finished
۱۰:۴۵
Konstantin Olshakov
۰
۳
Alexander Klavdenkov
Finished
۱۲:۱۵
Lopatin Sergey
۳
۲
Konstantin Bystrushkin
Finished
۱۲:۳۰
Igor Mihaylov
۰
۳
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
Finished
۱۶:۱۵
Andrey Yakovlev
۳
۰
Sergey Lanin
Finished
۱۷:۳۰
Sergey Muslikov
۰
۳
Mikhail Taltykin
Finished
۱۸:۳۰
Evgeny Anisimov
۳
۲
Maksim Mameka
Finished
۰۰:۰۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۰
Ivanov Alexander
Finished
۰۰:۴۵
Maksim Mameka
۳
۰
Dmitry Krivonos
Finished
۰۱:۰۰
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
۳
۱
Igor Mihaylov
Finished
۰۱:۴۵
Oleg Kutuzov
۰
۳
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۱:۴۵
Vladimir Slesarev
۳
۰
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۲:۱۵
Anatoly Ilin
۳
۱
Ivanov Alexander
Finished
۰۲:۱۵
Maksim Mameka
۰
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۲:۳۰
Aleksandr Kitaitsev
۳
۱
Igor Mihaylov
Finished
۰۲:۴۵
Nikolay Tarasenkov
۳
۱
Evgeny Anisimov
Finished
۰۳:۰۰
Aleksandr Fedorov
۲
۳
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
Finished
۰۳:۱۵
Ivanov Alexander
۱
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۳:۱۵
Roman Zelenskii
۱
۳
Dmitry Krivonos
Finished
۰۳:۳۰
Igor Mihaylov
۰
۳
Vladimir Slesarev
Finished
۰۳:۴۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۱
Anatoly Ilin
Finished
۰۳:۴۵
Nikolay Tarasenkov
۱
۳
Maksim Mameka
Finished
۰۴:۰۰
Vladimir Slesarev
۰
۳
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
Finished
۰۴:۴۵
Anatoly Ilin
۳
۱
Oleg Kutuzov
Finished
۰۴:۴۵
Oleg Butorin
۰
۳
Ivan Lednev
Finished
۰۸:۱۵
Evgeny Glazun
۳
۰
Vladislav Chakhur
Finished
۰۸:۱۵
Gennady Karpovkin
۳
۰
Sergei Chekanov
Finished
۱۰:۰۰
Evgenii Plotnikov
۳
۰
Vladimir Zhigalov
Finished
۱۰:۳۰
Sergei Chekanov
۳
۰
Igor Meteleshko
Finished
۱۰:۳۰
Oleg Borisovich Manuylov
۳
۰
Gennady Karpovkin
Finished
۱۱:۰۰
Vadim Putilovsky
۲
۳
Gennadiy Kalinnikov
Finished
۱۲:۰۰
Armen Pomazkov
۱
۳
Mikhail Margolin
Finished
۱۲:۳۰
Sergey Gushchin
۲
۳
Yuriy Fedotov
Finished
۱۲:۴۵
Sergey Nikulin
۳
۲
Daniil Mikheev
Finished
۱۳:۰۰
Gennadiy Kalinnikov
۳
۰
Armen Pomazkov
Finished
۱۳:۰۰
Aleksandr Gennadevich Frolov
۳
۱
Sergey Gushchin
Finished
۱۳:۱۵
Alexander Klavdenkov
۱
۳
Egor Karabanov
Finished
۱۳:۱۵
Konstantin Bystrushkin
۳
۱
Sergey Nikulin
Finished
۱۳:۳۰
Gennadiy Kalinnikov
۳
۲
Mikhail Margolin
Finished
۱۴:۳۰
Lopatin Sergey
۳
۰
Sergey Nikulin
Finished
۱۴:۳۰
Aleksandr Ivanovich Frolov
۱
۳
Yuriy Fedotov
Finished
۱۴:۴۵
Aleksandr Kruglov
۳
۰
Mikhail Taltykin
Finished
۱۶:۳۰
Andrei Bokov
۱
۳
Ivan Bukhtiyarov
Finished
۱۶:۴۵
Sergey Lanin
۳
۱
Oleg Moshnikov
Finished
۱۷:۰۰
Sergey Muslikov
۰
۳
Aleksandr Kruglov
Finished
۱۷:۰۰
Artem Tsitselsky
۱
۳
Andrei Bokov
Finished
۱۷:۱۵
Mikhail Taltykin
۳
۰
Ivan Stepanov
Finished
۱۷:۳۰
Aleksandr Rybalkin
۳
۰
Igor Mihaylov
Finished
۱۷:۴۵
Oleg Moshnikov
۳
۰
Anton Skoblov
Finished
۱۸:۰۰
Ivan Stepanov
۳
۲
Aleksandr Kruglov
Finished
۱۸:۰۰
Evgeny Kalashnikov
۳
۰
Andrei Bokov
Finished
۱۸:۱۵
Artem Tsitselsky
۱
۳
Ivan Bukhtiyarov
Finished
۱۸:۴۵
Stepan Kutepov
-
-
Sergey Nikulin
بازی شروع نشده است
۲۰:۱۵
Europe
TT Elite Series
Damian Korczak
۳
۲
Adrian Spychala
Finished
۱۴:۳۵
Jakub Folwarski
۳
۲
Piotr Cyrnek
Finished
۱۹:۲۰
Daniel Bak
۱
۳
Artur Daniel
Finished
۰۹:۴۵
Daniel Bak
۳
۱
Adrian Spychala
Finished
۱۸:۲۰
Damian Korczak
۱
۳
Michal Murawski
Finished
۱۰:۱۰
Petas Kacper
۲
۳
Daniel Bak
Finished
۱۰:۳۵
Daniel Bak
۳
۰
Michal Murawski
Finished
۱۴:۱۰
Jakub Folwarski
۳
۱
Petr David
Finished
۱۶:۰۵
Slawomir Dosz
۰
۳
Piotr Cyrnek
Finished
۱۸:۳۰
Marcin Jadczyk
۱
۳
Petr David
Finished
۱۸:۵۵
Tomasz Lojtek
۱
۳
Kacper Slawinski
Finished
۰۰:۱۰
Krzysztof Marcinowski
۱
۳
Artur Daniel
Finished
۰۱:۰۰
Wojciech Gluszek
۳
۱
Jakub Wozniak
Finished
۰۱:۴۵
Krzysztof Kotyl
۳
۱
Szymon Radlo
Finished
۰۲:۳۵
Petas Kacper
۱
۳
Damian Korczak
Finished
۱۲:۱۰
Petr David
۳
۲
Patryk Lewandowski
Finished
۱۴:۵۵
Krzysztof Kapik
۱
۳
Michal Krzyzanowski
Finished
۰۱:۲۰
Piotr Chlodnicki
۱
۳
Krzysztof Marcinowski
Finished
۰۱:۴۰
Piotr Chlodnicki
۱
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۰۲:۴۵
Rudomina Kamil
۱
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۴:۱۰
Marcin Jadczyk
۳
۰
Patryk Lewandowski
Finished
۱۱:۲۰
Adam Dosz
۳
۱
Patryk Lewandowski
Finished
۱۲:۰۵
Marcin Jadczyk
۱
۳
Piotr Cyrnek
Finished
۱۲:۵۵
Daniel Bak
۳
۱
Petas Kacper
Finished
۱۹:۳۰
Krzysztof Marcinowski
۰
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۰۰:۰۰
Jakub Wozniak
۰
۳
Aleksander Lilien
Finished
۰۰:۵۵
Krzysztof Kapik
۳
۱
Krzysztof Marcinowski
Finished
۰۲:۲۰
Adam Dosz
۲
۳
Piotr Cyrnek
Finished
۱۰:۰۵
Damian Korczak
۳
۲
Artur Daniel
Finished
۱۱:۲۵
Michal Murawski
۰
۳
Artur Daniel
Finished
۱۲:۳۵
Slawomir Dosz
۳
۲
Patryk Lewandowski
Finished
۱۵:۴۰
Filbrandt Tomasz
۳
۰
Damian Swierczek
Finished
۱۶:۵۰
Slawomir Dosz
۰
۳
Jakub Folwarski
Finished
۱۶:۵۵
Piotr Cyrnek
۱
۳
Petr David
Finished
۱۷:۴۵
Jakub Wozniak
۳
۱
Zochniak Jakub
Finished
۰۰:۰۵
Piotr Chlodnicki
۲
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۰:۲۰
Lukasz Jarocki
۳
۰
Michal Krzyzanowski
Finished
۰۰:۴۰
Mateusz Misiak
۰
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۱:۲۰
Zochniak Jakub
۰
۳
Aleksander Lilien
Finished
۰۲:۱۰
Krzysztof Kotyl
۱
۳
Rudomina Kamil
Finished
۰۳:۲۵
Krzysztof Marcinowski
۱
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۶:۵۰
Petr David
۳
۱
Piotr Cyrnek
Finished
۱۱:۴۵
Piotr Cyrnek
۲
۳
Patryk Lewandowski
Finished
۱۴:۰۵
Adam Dosz
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۱۴:۳۰
Jakub Folwarski
۳
۱
Piotr Cyrnek
Finished
۱۵:۱۵
Daniel Bak
۳
۱
Damian Korczak
Finished
۱۵:۳۰
Artur Daniel
۱
۳
Michal Murawski
Finished
۱۵:۵۵
Marcin Jadczyk
۱
۳
Patryk Lewandowski
Finished
۱۷:۲۰
Michal Murawski
۱
۲
Damian Korczak
inprogress
۱۹:۵۵
Krzysztof Marcinowski
۱
۳
Piotr Chlodnicki
Finished
۰۴:۵۵
Krzysztof Kotyl
۱
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۵:۲۵
Krzysztof Marcinowski
۱
۳
Piotr Chlodnicki
Finished
۰۵:۳۰
Piotr Chlodnicki
۲
۳
Michal Krzyzanowski
Finished
۰۶:۰۵
Mateusz Rutkowski
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۰۷:۱۰
Karol Wisniewski
۰
۳
Michal Krzyzanowski
Finished
۰۸:۱۰
Krzysztof Marcinowski
۱
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۹:۱۵
Jakub Folwarski
۳
۰
Patryk Lewandowski
Finished
۰۹:۴۰
Petr David
۲
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۰:۳۰
Michal Murawski
۱
۳
Adrian Spychala
Finished
۱۱:۰۰
Seroka Szymon
۳
۰
Michal Minda
Finished
۱۷:۱۵
Adrian Spychala
۱
۳
Michal Murawski
Finished
۱۷:۳۵
Artur Daniel
۳
۱
Adrian Spychala
Finished
۱۹:۱۰
Slawomir Dosz
۳
۲
Marcin Jadczyk
Finished
۱۹:۴۰
Piotr Chlodnicki
۰
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۸:۳۰
Mateusz Misiak
۰
۳
Wojciech Gluszek
Finished
۰۰:۳۰
Mariusz Koczyba
۳
۱
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۰:۳۵
Lukasz Jarocki
۳
۲
Artur Daniel
Finished
۰۲:۰۰
Krzysztof Marcinowski
۳
۱
Michal Krzyzanowski
Finished
۰۲:۵۰
Zochniak Jakub
۰
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۳:۰۰
Artur Daniel
۳
۲
Michal Krzyzanowski
Finished
۰۳:۰۵
Krzysztof Kapik
۰
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۰۳:۲۵
Krzysztof Marcinowski
۳
۱
Michal Krzyzanowski
Finished
۰۳:۴۵
Zochniak Jakub
۳
۲
Szymon Radlo
Finished
۰۳:۵۰
Piotr Chlodnicki
۳
۱
Artur Daniel
Finished
۰۴:۰۵
Piotr Chlodnicki
۰
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۴:۰۵
Staszczyk Konrad
۳
۱
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۴:۳۰
Krzysztof Kotyl
۰
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۴:۳۵
Jakub Grzegorczyk
۳
۲
Kacper Slawinski
Finished
۰۴:۵۵
Rudomina Kamil
۳
۱
Szymon Radlo
Finished
۰۵:۰۰
Mateusz Rutkowski
۳
۲
Michal Krzyzanowski
Finished
۰۵:۲۰
Wisniewski Bartlomiej
۳
۰
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۵:۴۰
Zochniak Jakub
۳
۱
Rudomina Kamil
Finished
۰۵:۵۰
Staszczyk Konrad
۱
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۶:۱۰
Mateusz Misiak
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۶:۱۵
Piotr Chlodnicki
۳
۲
Staszczyk Konrad
Finished
۰۷:۳۰
Krzysztof Marcinowski
۰
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۷:۴۰
Staszczyk Konrad
۳
۰
Michal Krzyzanowski
Finished
۰۸:۵۵
Petas Kacper
۳
۰
Adrian Spychala
Finished
۰۹:۲۰
Jakub Folwarski
۳
۱
Adam Dosz
Finished
۱۰:۵۵
Daniel Bak
۳
۰
Adrian Spychala
Finished
۱۱:۴۵
Jakub Folwarski
۰
۳
Petr David
Finished
۱۲:۳۰
Daniel Bak
۱
۳
Damian Korczak
Finished
۱۳:۰۰
Adam Dosz
۳
۰
Petr David
Finished
۱۳:۲۰
Petas Kacper
۳
۱
Michal Murawski
Finished
۱۳:۲۰
Jakub Folwarski
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۳:۴۰
Artur Daniel
۳
۰
Adrian Spychala
Finished
۱۳:۴۵
Petas Kacper
۱
۳
Artur Daniel
Finished
۱۴:۵۵
Adrian Spychala
۲
۳
Petas Kacper
Finished
۱۶:۲۰
Piotr Cyrnek
۲
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۶:۳۰
Daniel Bak
۳
۰
Artur Daniel
Finished
۱۶:۴۵
Petas Kacper
۳
۰
Damian Korczak
Finished
۱۷:۱۰
Artur Daniel
۳
۱
Damian Korczak
Finished
۱۷:۵۵
Jakub Folwarski
۳
۰
Patryk Lewandowski
Finished
۱۸:۰۵
Petas Kacper
۳
۰
Michal Murawski
Finished
۱۸:۴۵
Damian Swierczek
۰
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۱۹:۱۵
Petr David
۱
۱
Patryk Lewandowski
inprogress
۲۰:۰۵
Artur Daniel
-
-
Petas Kacper
بازی شروع نشده است
۲۰:۲۰
Jakub Folwarski
-
-
Marcin Jadczyk
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Adrian Spychala
-
-
Damian Korczak
بازی شروع نشده است
۲۰:۴۵
Piotr Cyrnek
-
-
Patryk Lewandowski
بازی شروع نشده است
۲۰:۵۵
Daniel Bak
-
-
Michal Murawski
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۵
World
World Team Championships Men
Zhendong Fan
۳
۱
Sora Matsushima
Finished
۱۴:۳۰
Felix Lebrun
۳
۱
Marcos Freitas
Finished
۰۷:۳۰
Alexis Lebrun
۱
۳
Marcos Freitas
Finished
۰۷:۳۰
Joao Geraldo
۱
۳
Simon Gauzy
Finished
۰۸:۳۰
Marcos Freitas
۱
۳
Felix Lebrun
Finished
۰۹:۰۰
World
Ping Pong Point
Ivan Gayday
۳
۲
Oleksandr Leonenko
Finished
۱۲:۴۷
Andrii Shcherinskyi
۲
۳
Manko Viktor
Finished
۱۱:۱۷
Ivan Gayday
۳
۲
Manko Viktor
Finished
۱۳:۱۷
Manko Viktor
۱
۳
Ivan Gayday
Finished
۱۰:۴۷
Oleksandr Leonenko
۰
۳
Manko Viktor
Finished
۱۴:۴۷
Sergey Osipov
۳
۲
Bondar Oleksandr
Finished
۱۸:۱۷
Andrii Shcherinskyi
۳
۱
Ivan Gayday
Finished
۰۹:۱۷
Oleksandr Leonenko
۱
۳
Ivan Gayday
Finished
۱۱:۴۷
Sergey Osipov
۲
۳
Volodymyr Andrievskiy
Finished
۱۷:۱۷
Manko Viktor
۰
۳
Oleksandr Leonenko
Finished
۰۹:۴۷
Andrii Shcherinskyi
۳
۱
Oleksandr Leonenko
Finished
۱۰:۱۷
Manko Viktor
۳
۰
Andrii Shcherinskyi
Finished
۱۲:۱۷
Oleksandr Leonenko
۰
۳
Andrii Shcherinskyi
Finished
۱۳:۴۷
Ivan Gayday
۳
۱
Andrii Shcherinskyi
Finished
۱۴:۱۷
Sergey Osipov
۲
۳
Roiland Dmytro
Finished
۱۶:۱۷
Bondar Oleksandr
۳
۲
Volodymyr Andrievskiy
Finished
۱۶:۴۷
Bondar Oleksandr
۲
۳
Roiland Dmytro
Finished
۱۷:۴۷
Volodymyr Andrievskiy
۳
۱
Roiland Dmytro
Finished
۱۸:۴۷
Bondar Oleksandr
۳
۱
Sergey Osipov
Finished
۱۹:۱۷
Roiland Dmytro
۳
۱
Volodymyr Andrievskiy
Finished
۱۹:۴۷
World
World Team Championships Women
Szocs Bernadette
۲
۳
Mima Ito
Finished
۱۴:۳۰
Sun Yingsha
۳
۰
Zion Lee
Finished
۱۱:۳۰
World
TT-CUP
Karol Guzy
۳
۲
Przemyslaw Gorski
Finished
۰۰:۰۰
Pavel Cibik
۳
۲
Zdenek Dusek
Finished
۰۰:۱۰
Sancho Libre
۲
۳
Martin Ivan
Finished
۰۰:۱۰
Karol Sulkowski
۲
۳
Dawid Stapor
Finished
۰۰:۱۵
Marek Dlask
۳
۰
Stanislav Jansa
Finished
۰۰:۲۰
David Jicha
۳
۲
Tomas Vorisek
Finished
۰۰:۲۵
Zbynek Vyskocil
۱
۳
Dominik Lafek
Finished
۰۰:۴۰
Filip Kociuba
۱
۳
Valois Kayque
Finished
۰۰:۴۵
Pavel Vyvial
۰
۳
Stanislav Jansa
Finished
۰۰:۵۰
Krystof Prida
۱
۳
Michal Spalek
Finished
۰۰:۵۵
Andrzej Krezel
۱
۳
Przemyslaw Gorski
Finished
۰۱:۰۰
Pavel Cibik
۰
۳
Dominik Lafek
Finished
۰۱:۱۰
Maciej Kolek
۰
۳
Blazej Warpas
Finished
۰۱:۱۵
Lubos Cermak
۳
۲
Marek Dlask
Finished
۰۱:۲۰
David Jicha
۱
۳
Michal Spalek
Finished
۰۱:۲۵
Damian Bucko
۰
۳
Karol Guzy
Finished
۰۱:۳۰
Zdenek Dusek
۲
۳
Zbynek Vyskocil
Finished
۰۱:۴۰
Tomas Vorisek
۳
۱
Krystof Prida
Finished
۰۱:۵۵
Pavel Cibik
۰
۳
Zdenek Dusek
Finished
۰۲:۲۰
Lubos Cermak
۲
۳
Marek Dlask
Finished
۰۲:۲۵
David Jicha
۱
۳
Krystof Prida
Finished
۰۲:۳۰
Dominik Lafek
۳
۲
Zbynek Vyskocil
Finished
۰۲:۵۰
Michal Spalek
۲
۳
Tomas Vorisek
Finished
۰۳:۰۰
Karol Guzy
۱
۳
Damian Bucko
Finished
۰۳:۰۰
Dahua Song
۲
۳
Luis Meneses
Finished
۰۳:۰۵
Tomasz Witkowski
۲
۳
Franciszek Jastrzebowski
Finished
۰۳:۳۰
Luis Meneses
۳
۰
Shawn Chen
Finished
۰۳:۳۵
Kurzak Bronislaw
۳
۱
Fabian Sikora
Finished
۰۴:۰۰
Dahua Song
۲
۳
Shawn Chen
Finished
۰۴:۰۵
Wiechec Adrian
۳
۲
Franciszek Jastrzebowski
Finished
۰۴:۳۰
Benji Zhang
۰
۳
Luis Meneses
Finished
۰۴:۳۵
Tomasz Witkowski
۱
۳
Kurzak Bronislaw
Finished
۰۵:۰۰
Dahua Song
۱
۳
Benji Zhang
Finished
۰۵:۰۵
Wiechec Adrian
۱
۳
Fabian Sikora
Finished
۰۵:۳۰
Shawn Chen
۳
۱
Benji Zhang
Finished
۰۵:۳۵
Kurzak Bronislaw
۳
۰
Franciszek Jastrzebowski
Finished
۰۶:۰۰
Benji Zhang
۳
۱
Dahua Song
Finished
۰۶:۱۰
Wiechec Adrian
۳
۲
Kurzak Bronislaw
Finished
۰۶:۳۰
Luis Meneses
۱
۳
Shawn Chen
Finished
۰۶:۴۰
Tomasz Witkowski
۳
۱
Fabian Sikora
Finished
۰۷:۰۰
Wiechec Adrian
۲
۳
Tomasz Witkowski
Finished
۰۷:۳۰
Fabian Sikora
۳
۲
Franciszek Jastrzebowski
Finished
۰۸:۰۰
Fabian Sikora
۰
۳
Wiechec Adrian
Finished
۰۸:۵۰
Kurzak Bronislaw
۳
۲
Tomasz Witkowski
Finished
۰۹:۲۰
Jan Masternak
۱
۳
Gola Pawel
Finished
۰۹:۳۰
Karol Sulkowski
۲
۳
Stepien Marcin
Finished
۱۰:۳۰
Pedro J. Rocamora
۲
۳
Tapio Konttinjarvi
Finished
۱۰:۴۰
Pavel Vilhelm
۳
۱
Jakub Rolik
Finished
۱۰:۵۰
Juan Cayuela
۱
۳
Juan Lara
Finished
۱۱:۱۰
Simon Matousch
۳
۲
Vladimir Libovicky
Finished
۱۱:۲۰
Jakub Jenicek
۳
۲
Martin Dolezal
Finished
۱۱:۲۵
Stepien Marcin
۳
۱
Gola Pawel
Finished
۱۱:۳۰
Antonio Diaz
۰
۳
Tapio Konttinjarvi
Finished
۱۱:۴۰
Pavel Vilhelm
۰
۳
Vladimir Libovicky
Finished
۱۱:۵۰
Brozek Michal
۳
۰
Sochor Miroslav
Finished
۱۱:۵۵
Krzysztof Pawlowski
۰
۳
Karol Sulkowski
Finished
۱۲:۰۰
Pedro J. Rocamora
۳
۱
Juan Cayuela
Finished
۱۲:۱۰
Jakub Rolik
۳
۱
Simon Matousch
Finished
۱۲:۲۰
Jakub Jenicek
۲
۳
Sochor Miroslav
Finished
۱۲:۲۵
Jan Masternak
۳
۰
Stepien Marcin
Finished
۱۲:۳۰
Antonio Diaz
۱
۳
Juan Lara
Finished
۱۲:۴۰
Pavel Vilhelm
۰
۳
Simon Matousch
Finished
۱۲:۵۰
Martin Dolezal
۳
۰
Brozek Michal
Finished
۱۲:۵۵
Juan Cayuela
۰
۳
Tapio Konttinjarvi
Finished
۱۳:۱۰
Vladimir Libovicky
۰
۳
Jakub Rolik
Finished
۱۳:۲۰
Jakub Jenicek
۲
۳
Brozek Michal
Finished
۱۳:۲۵
Krzysztof Pawlowski
۳
۲
Gola Pawel
Finished
۱۳:۳۰
Antonio Diaz
۰
۳
Juan Cayuela
Finished
۱۳:۴۰
Vladimir Libovicky
۳
۱
Pavel Vilhelm
Finished
۱۳:۵۰
Sochor Miroslav
۳
۲
Martin Dolezal
Finished
۱۳:۵۵
Jan Masternak
۲
۳
Karol Sulkowski
Finished
۱۴:۰۰
Pedro J. Rocamora
۳
۰
Juan Lara
Finished
۱۴:۱۰
Jakub Rolik
۱
۳
Simon Matousch
Finished
۱۴:۲۰
Krzysztof Pawlowski
۳
۰
Stepien Marcin
Finished
۱۴:۳۰
Jakub Jenicek
۰
۳
Martin Dolezal
Finished
۱۴:۴۰
Antonio Diaz
۱
۳
Pedro J. Rocamora
Finished
۱۴:۴۰
Tomas Kocvara
۳
۲
Jakub Rolik
Finished
۱۴:۵۰
Juan Lara
۲
۳
Tapio Konttinjarvi
Finished
۱۵:۱۰
Martin Novak
۱
۳
Svoboda Vladimir
Finished
۱۵:۲۰
Petr Oliver Korp
۳
۰
Filip Kopecky
Finished
۱۵:۲۵
Jan Masternak
۱
۳
Krzysztof Pawlowski
Finished
۱۵:۳۰
Juan Lara
۲
۳
Juan Cayuela
Finished
۱۵:۵۰
Tomas Kocvara
۱
۳
Svoboda Vladimir
Finished
۱۵:۵۰
Sochor Miroslav
۳
۰
Brozek Michal
Finished
۱۵:۵۵
Karol Sulkowski
۳
۰
Gola Pawel
Finished
۱۶:۰۰
Tapio Konttinjarvi
۱
۳
Pedro J. Rocamora
Finished
۱۶:۲۰
Petr Oliver Korp
۳
۲
Brozek Michal
Finished
۱۶:۲۵
Adrian Piegza
۱
۳
Stapor Rafal
Finished
۱۶:۳۵
Tomas Kocvara
۱
۳
Martin Novak
Finished
۱۶:۵۰
Filip Kopecky
۳
۲
Sochor Miroslav
Finished
۱۶:۵۵
Petr Oliver Korp
۳
۱
Sochor Miroslav
Finished
۱۷:۲۵
Gola Pawel
۲
۳
Jan Masternak
Finished
۱۷:۳۰
Brozek Michal
۱
۳
Filip Kopecky
Finished
۱۷:۵۵
Tomas Kocvara
۳
۱
Jakub Rolik
Finished
۱۸:۰۰
Krzysztof Pawlowski
۱
۳
Karol Sulkowski
Finished
۱۸:۰۰
Gola Blazej
۱
۳
Stapor Rafal
Finished
۱۸:۰۵
Sylwester Wloszek
۳
۰
Filip Kociuba
Finished
۱۸:۳۰
Svoboda Vladimir
۱
۳
Martin Novak
Finished
۱۸:۳۰
Skura Eryk
۳
۰
Gola Blazej
Finished
۱۸:۳۵
Stepan Koci
۳
۱
Bohuslav Budik
Finished
۱۸:۵۰
Petr Oliver Korp
۰
۳
Filip Kopecky
Finished
۱۹:۰۰
Valois Kayque
۳
۱
Blazej Warpas
Finished
۱۹:۰۰
Bartlomiej Molka
۲
۳
Skura Eryk
Finished
۱۹:۰۵
Oscar I. Alonso
۱
۳
Leon Jose Garcia
Finished
۱۹:۱۰
Petr Vanek
۱
۳
Filip Jakubsky
Finished
۱۹:۱۰
Vojtech Dusan
۲
۳
Martin Dvorak
Finished
۱۹:۲۰
Jan Benak
۰
۳
Jachym Zacharda
Finished
۱۹:۲۵
Dawid Stapor
۳
۲
Maciej Kolek
Finished
۱۹:۳۰
Adrian Piegza
۳
۱
Gola Blazej
Finished
۱۹:۳۵
Sanchez Juan A
۳
۲
Leon Jose Garcia
Finished
۱۹:۴۰
Jan Hrncir
۰
۳
Vladimir Hnilica
Finished
۱۹:۴۰
Stepan Koci
۳
۰
Martin Dvorak
Finished
۱۹:۵۰
Jan Kocab
۰
۲
Cerveny Tomas
inprogress
۱۹:۵۵
Sylwester Wloszek
۱
۲
Blazej Warpas
inprogress
۲۰:۰۰
Skura Eryk
۲
۰
Rafal Gajda
inprogress
۲۰:۰۵
Ahlstrom Stefan
-
-
Oscar I. Alonso
بازی شروع نشده است
۲۰:۱۰
Petr Vanek
۰
۰
Vladimir Hnilica
inprogress
۲۰:۱۰
Bohuslav Budik
-
-
Vojtech Dusan
بازی شروع نشده است
۲۰:۲۰
Bartlomiej Molka
-
-
Stapor Rafal
بازی شروع نشده است
۲۰:۲۵
Jan Benak
-
-
Cerveny Tomas
بازی شروع نشده است
۲۰:۲۵
Maciej Kolek
-
-
Filip Kociuba
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Filip Jakubsky
-
-
Jan Hrncir
بازی شروع نشده است
۲۰:۴۰
Stepan Koci
-
-
Vojtech Dusan
بازی شروع نشده است
۲۰:۵۰
Jachym Zacharda
-
-
Jan Kocab
بازی شروع نشده است
۲۰:۵۵
Petr Vanek
-
-
Jan Hrncir
بازی شروع نشده است
۲۱:۱۰
Belarus
Liga Pro
Dmitrii Kulesha
۳
۰
Vladimir Chilek
Finished
۰۸:۳۰
Vladimir Chilek
۱
۳
Alexandr Kerner
Finished
۰۹:۳۰
Dmitrii Kulesha
۳
۲
Alexandr Kerner
Finished
۱۰:۳۰
Andrei Bairakov
۳
۱
Viktor Anishchenko
Finished
۱۲:۳۰
Vladislav Pashkevich
۳
۱
Sergei Gus
Finished
۱۳:۰۰
Viktor Anishchenko
۳
۱
Vladislav Pashkevich
Finished
۱۳:۳۰
Sergei Gus
۳
۲
Andrei Bairakov
Finished
۱۴:۰۰
Andrei Bairakov
۱
۳
Vladislav Pashkevich
Finished
۱۴:۳۰
Viktor Anishchenko
۱
۳
Sergei Gus
Finished
۱۵:۰۰
Andrei Kopchinskii
۳
۱
Andrey Pontus
Finished
۱۶:۳۰
Aleksandr Matveev
۱
۳
Sergei Lysakovskii
Finished
۱۷:۰۰
Andrey Pontus
۳
۰
Aleksandr Matveev
Finished
۱۷:۳۰
Andrei Kopchinskii
۳
۱
Aleksandr Matveev
Finished
۱۸:۳۰
Andrey Pontus
۱
۳
Sergei Lysakovskii
Finished
۱۹:۰۰
Czech Republic
TT Star Series
Alexandre Robinot
۳
۲
Bastien Rembert
Finished
۱۰:۳۰
Ivor Ban
۳
۱
Michal Benes
Finished
۱۱:۴۰
Piccolin Jordy
۳
۲
Tomas Konecny
Finished
۱۲:۱۵
Amirreza Abbasi
۳
۱
Ivor Ban
Finished
۱۳:۱۵
Piccolin Jordy
۱
۳
Bastien Rembert
Finished
۱۳:۴۵
Michal Benes
۱
۳
Tomas Konecny
Finished
۱۴:۱۵
Alexandre Robinot
۳
۱
Ivor Ban
Finished
۱۴:۴۵
Bastien Rembert
۳
۲
Tomas Konecny
Finished
۱۵:۴۵
Amirreza Abbasi
۳
۲
Michal Benes
Finished
۱۶:۱۵
World
World Team Championships Countries Men
China
۳
۰
Japan
Finished
۱۴:۳۰